oogst van de fruitbomen

ANBI

Gegevens over de Stichting

Stichting Aarde-Werk de Stegge                  RSIN nummer: 822150608

Postadres: p/a Geessinkweg 3, 7107 AR Winterswijk Kotten, stichting@aarde-werkdestegge.nl

Doelstelling volgens de Statuten: " De Stichting wil met alle haar ten dienste staande middelen het bewustzijn en de kennis van mensen bevorderen ten aanzien van hun verbondenheid met de planeet Aarde en wil duurzaamheid op alle levensterreinen bevorderen."  Klik voor de complete statuten hier

Het bestuur is als volgt samengesteld: Ellen van den Adel (voorzitter), Peter van Straalen (secretaris/penningmeester), Gea Boessenkool (algemeen bestuurslid), Luke Wynne (algemeen bestuurslid).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de diensten die zij verrichten voor de Stichting, anders dan gemaakte onkosten.

Activiteitenverslag Stichting Aarde-Werk de Stegge 2022

In dit activiteitenverslag rapporteert Stichting Aarde-Werk de Stegge over de realisatie van de doelen zoals die zijn gesteld in het meerjarenplan 2019-2022.

Het jaarplan voor 2023 omvat een continuering van fundamentleggers en van internationale jonge vrijwilligers via het ESC (European Solidarity Corps) programma van de Europese Unie. Verder wordt er in 2023 nadruk gelegd op het versimpelen van de administratie van de organisatie. De voortgaande inspanning om de biodiversiteit op het land te vergroten blijft van belang. Daarnaast is het watermanagement nog belangrijker geworden, gezien de onvoorspelbare seizoen omstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt.

 • Bestuur en management van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is in 2022 niet gewijzigd, evenals de taken van de bestuursleden.

 • Werving van middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling

De groep fundamentleggers is ook in 2022 stabiel gebleven. Deze groep mensen zijn met grote interesse betrokken bij de Stichting. Evenals voorgaande jaren ontvangen zij regelmatig een nieuwsbrief en ook hebben er ZOOM sessies in 2022 plaatsgevonden evenals de jaarlijkse Aardige Dag, dit keer in juli. In 2022 is in totaal door fundamentleggers een bedrag van € 8.900,00 gedoneerd.

Het betrekken van bedrijven is in 2022 niet van de grond gekomen. Er hebben wel incidentele activiteiten plaatsgevonden, zoals een lezing en een teamdag op het land van Aarde-Werk de Stegge, maar toch is de verbinding op bedrijfsniveau nog niet goed te maken. Gezien de interesse van individuele ondersteuners, is gekozen om deze focus verder uit te bouwen.

Het project ‘Dynamisch Waterbeheer’ is in 2022 verder uitgebouwd met aanvullende schuifjes in de goot over het land om water zo lang mogelijk vast te houden. Verder heeft een groep jonge vrijwilligers vanuit het ESC programma een start gemaakt met het aanleggen van een natuurvriendelijke oever voor de boerderij, wat inmiddels in zijn geheel is uitgevoerd.

De uitbreiding van de Stro-Yurt zoals beschreven in het meerjarenplan is definitief van de baan, vanwege het feit dat gemeentelijke vergunning niet gaat plaatsvinden. Een nieuw plan wordt voorbereid en zal naar verwachting eind 2023 bij de gemeente kunnen worden ingediend.

 • Werven een aansturen van vrijwilligers ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling 

In 2022 is Aarde-Werk de Stegge doorgegaan met het European Solidarity Corps (ESC), wat zowel individuele langere termijn vrijwilligers heeft opgeleverd, maar in de zomerperiode ook een groep van 7 jongeren die gedurende 3 weken een intensief leer en werkprogramma bij Aarde-Werk de Stegge hebben gevolgd.

Het werken met jongeren is voor Aarde-Werk de Stegge een kernactiviteit geworden. De jongeren zijn veelal op zoek naar het opnieuw verbinden met de natuur en buiten werken. Aarde-Werk de Stegge is geholpen met de werkzaamheden die zij op het land uitvoeren. Het biedt een mogelijkheid om op een heel andere manier te leven gedurende een aantal maanden, wat een bijzondere ervaring is voor de jongeren, die zij meenemen in de rest van hun leven.

Naast dit activiteitenverslag is er over 2022 een financiële verantwoording hieronder te vinden.


Jaarplan Stichting Aarde-Werk de Stegge 2019-2020

Stichting Aarde-Werk de Stegge heeft als kernactiviteiten voor 2020 het volgende vastgesteld:

 • Bestuur en management van de Stichting
 • Werving van middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling
 • Werven en aansturen van vrijwilligers die bijdragen aan de uitvoering van de doelstelling

De feitelijke uitvoering van activiteiten, waaronder het geven van cursussen, ervaringsgerichte trainingen en voorlichting, opleiding van kader en het organiseren van excursies op eigen terrein is belegd bij de samenwerkende uitvoeringsorganisatie Aarde-Werk de Stegge.

Onderstaand zijn per kernactiviteit de jaarlijkse doelen benoemd.

Bestuur en management van de Stichting

Per begin 2019 bestaat het stichtingsbestuur uit 4 bestuursleden. Gezien het feit dat er wordt samengewerkt met een uitvoeringsorganisatie, zijn 4 bestuursleden voldoende om de continuïteit te waarborgen. Wel is het van belang om duidelijke taken voor deze 4 bestuursleden te definiëren in het licht van de uitgangspunten zoals eerder genoemd.  

Werving van middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling

Om de doelstelling van de Stichting te realiseren, worden middelen verworven op de volgende manieren en ten behoeve van de volgende activiteiten:

 • samenwerken met een groep betrokken donateurs die zich als ‘fundamentlegger’ voor 5 jaar aan de Stichting heeft verbonden ten behoeve van het verbeteren van de bodemkwaliteit van het land van Aarde-Werk de Stegge en de toegankelijkheid voor ontvangst van doelgroepen die deelnemen aan cursussen, excursies e.d. In de planjaren deze groep uitbreiden zodat het doelbedrag per jaar: € 15.000,-- gehaald wordt.
 • uitbreiden van het aantal 'boomadoptanten’ die voor 5 jaar de prachtige collectieboomgaard met 63 fruitbomen van oude fruitrassen op het land van Aarde-Werk de Stegge ondersteunen. Een aantal van deze 'vergeten' rassen  is zeer zeldzaam is: doelbedrag per jaar: € 2.500,--
 • werving van donaties door bedrijven/organisaties voor realisatie en onderhoud van nieuwe demonstratieobjecten en ervaringselementen op het land van Aarde-Werk de Stegge, waaronder een natuur inclusieve es, voorzieningen voor dynamisch waterbeheer en de herinrichting het voedselbos dat door de stormen en larixziekte veel te lijden heeft gehad. doelbedrag per jaar: € 10.000,-- met een éénmalige investering in 2024 voor de herinrichting.
 • uitbreiding van accommodatie om internationale vrijwilligers te huisvesten in de vorm van een uitbreiding van de Stro-Yurt: doelbedrag: éénmalige investering van € 15.000,--. Dit kan als de legalisatieprocedurende bij de Gemeente Winterswijk (loopt sinds 2020) positief is afgerond.

Werven en aansturen van vrijwilligers ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling

Stichting Aarde-Werk de Stegge heeft drie groepen vrijwilligers die bijdragen aan de uitvoering van de doelstelling en tegelijkertijd zelf hun bewustzijn en kennis vergroten ten aanzien van hun verbondenheid met de planeet aarde en duurzaamheid op alle levensterreinen. Hiermee zijn vrijwilligers een belangrijke doelgroep voor de Stichting.  

De drie groepen zijn:

 • Bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor het bestuur en management. De doelen van deze vrijwilligers zijn hierboven beschreven onder 'bestuur en management van de Stichting'.
 • Lokale vrijwilligers, die één of meerdere dagdelen hun kennis en ervaring inzetten op het land van Aarde-Werk de Stegge, als cursusleider of op het gebied van PR en marketing. Het doel is om deze groep vaste vrijwilligers voor lange termijn te binden aan Aarde-Werk de Stegge.
 • Internationale veelal jonge vrijwilligers (tussen de 20 en 30 jaar), die in het kader van het European Solidarity Corps voor enkele maanden (6-10)  actief meedoen met het werken en leven bij Aarde-Werk de Stegge en hiermee een bijzondere ervaring opdoen die ze meenemen in de rest van hun leven. 

Voor het verder uitbreiden en versterken van deze groepen vrijwilligers, zijn de volgende doelen benoemd:

 • Het verkregen Quality Label behouden en jaarlijks Projectondersteuning aan te fragen bij het European Solidarity Corps (ESC) om jonge mensen uit EU lidstaten voor 6-12 maanden vrijwilligerswerk te kunnen laten doen tegen een kleine vergoeding.
 • In de winterperiode één of twee, in de zomerperiode twee tot drie jonge internationale vrijwilligers werven die in deze periode leren,  werken en leven bij Aarde-Werk de Stegge via ESC.

Jaarlijks wordt door het bestuur van Stichting Aarde-Werk de Stegge een verslag gemaakt van de uitgevoerde activiteiten inclusief een jaarrekening.

Activiteitenverslag 2019-2021

In dit activiteitenverslag rapporteert Stichting Aarde-Werk de Stegge over de realisatie van de doelen zoals die zijn gesteld in het meerjarenplan.

Bestuur en management van de Stichting

De taken van deze 4 bestuursleden zijn eveneens sinds 2019 gedefinieerd, waarvan hieronder een korte samenvatting:

 • Ellen van den Adel (voorzitter) is verantwoordelijk voor het organiseren van bestuursvergaderingen en samen met Gea Boessenkool voor werving van middelen en het organiseren van bijeenkomsten voor het netwerk van de Stichting.
 • Peter van Straalen (secretaris/penningmeester) is verantwoordelijk voor administratieve zaken en communicatie met fundamentleggers en houders van boomaandelen.
 • Gea Boessenkool (algemeen bestuurslid) is verantwoordelijk voor werving en aansturing van vrijwilligers en samen met Ellen van den Adel voor werving van middelen en het organiseren van bijeenkomsten voor het netwerk van de Stichting.
 • Luke Wynne (algemeen bestuurslid) is verantwoordelijk voor werving en behoud van het internationale netwerk van Stichting Aarde-Werk de Stegge. Hij verzorgt ook de engelse PR van de website en de publicaties . 

Werving van middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling

In 2019 en 2020 is een start gemaakt met de werving van een groep betrokken donateurs die zich als ‘fundamentlegger’ voor 5 jaar aan de Stichting willen verbinden. In mei/juni 2019 zijn er twee inspiratiedagen georganiseerd om mensen enthousiast te maken zich als fundamentlegger te verbinden aan de Stichting. In december 2019 is de eerste bijeenkomst voor fundamentleggers georganiseerd. Ook zijn alle fundamentleggers uitgenodigd op de ‘Aardige Dag’ in de zomer van 2020 om  de resultaten van hun ondersteuning te kunnen zien en ervaren. Zij konden genieten van rondleidingen, workshops, eten uit de tuin en muziek. Eind 2020 zijn er in totaal 40 fundamentleggers, waarbij in 2019 een bedrag van € 4.725 is gedoneerd en in 2020 een bedrag van € 9.900.

Ook is er een start gemaakt met de verkoop van ‘boomaandelen’ van de prachtige collectieboomgaard. In 2019 zijn voor een bedrag van € 1.374 aan boomaandelen verkocht en in 2020 voor € 655.

De overige wervingsdoelen zoals beschreven in het meerjarenplan zijn voorzien voor de jaren 2021 en 2022, waarbij aangemerkt moet worden dat de Covid-19 crisis de werving nadelig heeft beïnvloed, zeker vanwege het feit dat voor bedrijven dergelijke activiteiten op moment geen prioriteit hebben. Dit zal naar verwachting ook in de eerste helft van 2021 aanhouden.  

Werven een aansturen van vrijwilligers ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling 

Stichting Aarde-Werk de Stegge heeft in 2020 het Quality Label van het European Solidarity Corps (ESC) verkregen, waarmee jonge mensen uit EU lidstaten voor 6-12 maanden vrijwilligerswerk kunnen doen tegen een kleine vergoeding. Tevens is de projectaanvraag goedgekeurd en is de eerste vrijwilliger geworven, die bij Aarde-Werk de Stegge verblijft en meedoet met het leven en werken op het land van september 2020 t/m juli 2021.

Ook het werven van WWOOFers loopt volgens plan. In zowel 2019 als in 2020 zijn er in totaal 15 WWOOFers geweest die gedurende twee of meer weken in de zomerperiode hebben ondersteund.

Financiële stukken:

Hier kunt u de meest recente financiële stukken raadplegen en eventueel downloaden.

Jaarrekening Stichting Aarde-Werk de Stegge 2020

Jaarrekening Stichting Aarde-Werk de Stegge 2019 

Activiteitenverslag Stichting Aarde-Werk de Stegge 2021

In dit activiteitenverslag rapporteert Stichting Aarde-Werk de Stegge over de realisatie van de doelen zoals die zijn gesteld in het meerjarenplan 2019-2022. In de tweede helft van 2022 zal het meerjarenplan 2023-2025 worden opgesteld. Hierover zal begin 2023 worden gerapporteerd.

 • Bestuur en management van de Stichting

Het bestuur van de Stichting is in 2021 niet gewijzigd, evenals de taken van de bestuursleden.

 • Werving van middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling

De groep van 40 fundamentleggers is ook in 2021 betrokken gebleven bij de Stichting. Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een uitgebreide nieuwsbrief die drie keer per jaar wordt verstuurd. Daarnaast zijn de fundamentleggers uitgenodigd voor de jaarlijkse Aardige Dag, die ondanks Covid-19 toch buiten kon worden gehouden. De dag vond plaats op 22 mei 2021. Tijdens deze dag hebben fundamentleggers samen met andere genodigden ook fysiek kunnen werken aan het verbeteren van de bodem rondom de fruitbomen. In 2021 is in totaal door fundamentleggers een bedrag van € 8.375,00 gedoneerd.

In 2021 is met diverse experts gesproken over de mogelijkheid om bedrijven te interesseren in Stichting Aarde-Werk de Stegge. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid, mede gezien het feit dat Covid-19 ook in 2021 een beperkende factor is gebleken.

Wel is het gelukt een deel van het project ‘Dynamisch Waterbeheer’ te realiseren, waardoor we beter kunnen omgaan met de extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Bij de Provincie Gelderland is voor de gemaakte kosten een subsidieverzoek ingediend, hetgeen hopelijk in 2022 zal worden uitgekeerd.

De uitbreiding van de Stro-Yurt zoals beschreven in het meerjarenplan heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de realisatie afhankelijk is van gemeentelijke vergunning. Dit traject loopt al enkele jaren, maar is nog niet afgerond. Er is intensief contact met de gemeente en het proces is in een vergevorderd stadium. Zodra de vergunning is verleend, zal actief worden ingezet op het verkrijgen van financiering voor de realisatie.  

 • Werven en aansturen van vrijwilligers ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling 

In 2021 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de uitvoeringsorganisatie in Nederland van het European Solidarity Corps (ESC). Ook moest Stichting Aarde-Werk de Stegge het Quality Label opnieuw aanvragen, vanwege het feit dat er een nieuwe uitvoeringsperiode 2022-2027 van kracht werd. Daarnaast is er een uitbreiding aangevraagd op het bestaande Quality Label, waardoor Stichting Aarde-Werk de Stegge in de zomerperiode een groep van 12 jongeren kan ontvangen voor een intensief 3-weeks programma. De lange termijn vrijwilligers zijn eveneens uitgebreid van 2 naar 4 vrijwilligers, in te vullen in de komende twee jaar.

Door deze ESC uitbreiding, is er een grotere beschikking over vrijwilligers en daarmee is het actief werven van WWOOFers geen prioriteit meer. Indien zich vrijwilligers via dit kanaal aandienen, kijken we op dat moment of er behoefte is.

Naast dit activiteitenverslag is hieronder een financiële verantwoording over het jaar 2021 opgenomen.Sinds

Powered by Froala Editor

ANBI Stichting


Stichting Aarde-Werk de Stegge is opgericht in januari 2010. 


Gegevens over de ANBI, meerjarenplan en verslaglegging vindt u hier.

Stichting Aarde-Werk de Stegge heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze Stichting heeft tot doel met alle haar ten dienste staande middelen het bewustzijn en de kennis van mensen te bevorderen ten aanzien van hun verbondenheid met de Aarde en zo inspireren we mensen om ook zelf duurzaamheid op alle levensterreinen te realiseren.  

De Stichting Aarde-Werk de Stegge werft daartoe werft financiën middels donaties en diverse langer durende financiële steunmogelijkheden onder andere ter ondersteuning van de eenmanszaak Aarde-Werk de Stegge. Het bestuur zal zich inspannen het  inspiratie- en educatiewerk van deze sociale onderneming te ondersteunen en van een duurzame toekomst voorzien. Jaarlijks stelt het bestuur daartoe een beleidsplan op. 


We vertellen meer over de activiteiten van het bestuur op  dit filmpje.

Powered by Froala Editor